obrazy a obrázky do bytu

Všeobecné obchodní podmínky................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Úvodní ustanovení:.................................................................................................................................. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.obrazy-obrazky-do-bytu.fotografie-foto-fotky.cz, který je provozován Ivankou Čištínovou (dále jen Prodávající), IČ:41812841, se sídlem Průchova 27, 150 00 Praha 5. Upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit......................................... Preambule.............................................................................................................................................. Prodávající: Prodávajícím je Ivanka Čištínová, IČ:41812841, se sídlem Průchova 27, 150 00 Praha 5.Kupující: Kupujícím je objednatel. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech................................................................................................................................................ Uzavření kupní smlouvy:........................................................................................................................... Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Internetový obchod nabízí autorské fotografie, které se v obchodě nacházejí. Tyto fotografie ale nejsou na skladě a vyrábějí se na zakázku až po odeslání a potvrzení objednávky. K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky a následným potvrzením internetového obchodu o přijetí zakázky. Dodavatel (prodejce) si vždy ještě u zákazníka ověřuje platnost objednávky a její detaily. Pokud kupující objednávku potvrdí, je závazná. Dodavatel (prodejce) může při výrobě větších formátů fotografií nebo při výrobě více kusů požadovat zálohu. K výrobě přistoupí až po jejím uhrazení. Záloha je vratná pouze v případě, že Prodávající není schopen zajistit zboží Kupujícímu. Pokud Kupující požaduje větší nebo jiný formát fotografií než e shop nabízí, může se domluvit na zakázce telefonicky (775252560) nebo e mailem (fotografie-foto-fotky@seznam.cz). V objednávce poskytuje Kupující Prodávajícímu údaje, nutné k vyřízení objednávky. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), viz dále Informace o ochraně osobních údajů. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s nimi. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém................................................................................................................................................... Cena a platba:......................................................................................................................................... Ceny uváděné na e shopu Prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Platba je prováděna na účet 43-6339760217/0100. Buď platba převodem na účet nebo dobírkou na účet. Platby v hotovosti ani platby kartou nejsou možné. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list a záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží dopravci.................. Dopravné:................................................................................................................................................ Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: osobní převzetí nebo Česká pošta (případně jiný dopravce). Dopravné činí 150,- Kč. V případě opakovaného doručení nebo jiného způsobu doručení, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené..................................................... Reklamační řád:........................................................................................................................................ Záruka na fotografie je 24 měsíců od předání. Záruku nelze uplatnit v následujících případech: fotografie byly poškozeny hrubým zacházením (mechanické poškození) působením živelných katastrof (např.povodně), sloužily k jiným než dekoračním účelům. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Nejedná-li se o tento případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu do 14 dnů. Kupující nese v tomto případě náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátil. Reklamaci při chybně odvedené zakázce lze uplatnit u Prodávajícího písemně na jeho adresu nebo mailem na fotografie-foto-fotky@seznam.cz............................................................................ Závěrečná ustanovení:.............................................................................................................................. Až do úplného zaplacení je zboží majetkem Prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy anebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 24.5.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších................................................................................................................................................